Informatie

Het doel

 

Het verenigen van mensen die zich met de vogelliefhebberij bezig houden in de ruimste zin des woord.

Bevorderen van het recht tot het houden en kweken met wettelijk toegestane vogels.

 

Vogelsoorten:

 

Onze leden houden en kweken de volgende vogels :

Kleur en postuurkanaries, Europese cultuurvogels, Tropische vogels , Parkieten en diverse andere soorten kromsnavels.

 

Ringen:

 

Via de ringencommissaris worden de benodigde ringen bij de bond besteld.

Door de bond worden voor de diverse soorten vogels ringen gemaakt.

Hierop staat vermeld, kweeknummer, kweekjaar, afkorting van de bond en een volgnummer.

 

Contactavonden:

 

Iedere tweede dinsdag van de maand, houden wij een contactavond.

Deze wordt gehouden in de foyer van het dorpshuis in spijk.

Deur open vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

In de maanden juli en augustus, zijn er geen contactavonden.

Voor belangstellende staat de deur altijd open en een bakkie koffie.

 

Contributie:

 Met ingang van 1-1-2021 is de contributie met €2,50 verhoogd.

Inschrijfgeld 5,00 euro

Leden 32,50 euro

Jeugdleden 20,00 euro

Donateurs vanaf 5,00 euro

SNS Bank rek. nr. NL 87 SNSB 0827653905

T.N.V. Penningmeester Kleurvogelvereniging "Gorinchem & Omstreken".

Download hier een inschrijfformulier!

 

Lidmaatschap:

 

Opzegging lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, een kwartaal voor beëindiging bekend zijn bij onze secretaris.